ارزش های اجتماعی ۸۶/۰۱/۲۵ 14:29
ارزشهای اجتماعی جامعه ارزش های هستند که عموم جامعه به آن متعهد بوده و در حفظ و اشعاع آن می کوشند. مثل نوروز ـمهمان نوازی ـارزش پاک دامنی ـاحترام به پدر و مادر البته اینها مربوط به جامعه  ایران است هر جامعه ای نسبت به روندشکل گیر ی برای خود ارزشهای اجتماعی خاصی دارد که ما از آنها به عنوان هنجار های اجتماعی یاد می کنیم .

باید متذکر  شوم جامعه در مواقعی بسیار هوشمندانه عمل می کند و در مقابل مصادر بمطلوب کردن ارزشهایش توسط عده ای یا نهادی عکس العمل نشان می دهد باید مراقب بود چون ممکن است آن وقت جامعه دیگر به ارزشهایش بی توجه ای کند.

در حال حاضر این اتفاق در حال رخ نمایاندن است در چند سال گذشته حکومت می خواهد ارزشهای اجتماعی را حفظ کند در حالی که این وظیفه جامعه است و جامعه در حال بی تفاوتی به ارزشهای خود است چون این دخالت را نمی تابد .

این بی تابی علت های مختلفی دارد که عبارتند از

۱ـ سلیقه ای عمل کردن در حفظ ارزشها

۲ـ اهداف خاصی را دنبال کردن درحفظ ارزشها

۳- جامعه افراد مدخل در اجرا را صالح تشخیص ندهد 

بنا بر این به همه نهاد ها توصیه می شود برای حفظ ارزشهای اجتماعی و حفظ حساسیت جامعه به ارزشها از دخالت بی جا خوداری کنند و اجازه دهند جامعه نامتعادل ها را خودش به تعادل تبدیل کند مثل مسئله حجاب که از ارزشهای اجتماعی ماست که متاسفانه با دخالتهای بی جا به حالت نامتعادل تبدیل شده است

نوشته شده توسط عین الهی   | لینک ثابت |